DERS KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

21 October 2019

14.10.2019 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Yönetmelik Nedeniyle

45 AKTS Ders Alabilme Koşulu Hakkında Önemli Açıklama

Bilindiği üzere Üniversitemiz lisans ve önlisans eğitim-öğretim yönetmelikleri birleştirilerek hazırlanan

"Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" 14.10.2019 tarih ve 30918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği; öğrencilerin dönemde alacakları normal ders yükü 30 AKTS'dir.

Ancak, birinci ve ikinci yarıyıllar hariç, lisans öğrencilerinden genel akademik not ortalaması en az 2,00 olanlar

ile danışmanınca uygun görülmesi halinde önlisans öğrencileri ortalamasına bakılmaksızın 45 AKTS ders

alabilmektedir. Aynı Yönetmeliğin yürürlük maddesine istinaden de, her ne kadar ders kayıt ve ekle-bırak süreci

tamamlanmış olsa da söz konusu ders yükünün öğrencilerin lehine bir durum teşkil etmesi nedeniyle bu hükmün

2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde de uygulanması, öğrenciler tarafından yapılan ve danışmanlarca

onaylanan derslerde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut kayıtlara 45 AKTS'ye kadar ilave ders kaydı

yapılması Üniversitemiz Senatosunun 17.10.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Bu bağlamda, öğrencilerin kayıt yenileme bilgileri ve YÖKSİS'e gönderilen bilgilerinin tutarlılığının sağlanması

bakımından öğrencinin ders kaydına ders ilavesi için çevrimiçi (online) kayıt sayfası kullanılmayacaktır.

Ders kayıt işlemi, öğrencinin talebi ve danışmanının uygun görüşü alınması koşuluyla Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına gönderilecek listeler dikkate alınarak öğrenci bilgi sistemine işlenecektir. Bu aşamada 45 AKTS'yi

aşan talepler işleme alınmayacaktır.

Öğrencilerimizin talep dilekçelerini 24.10.2019 Perşembe günü öğle mesaisine kadar danışman onayları ile birlikte

Fakültemiz Bölüm Sekreterlikleri birimine ulaştırılması önemle duyurulur.

(Örnek dilekçe formatı Bölüm Sekreterliğimizden temin edebilirsiniz.)

ANNOUNCEMENTS

Top